Jako fotograf i przedsiębiorca przedkładam dużo uwagi kwestii ochrony danych osobowych moich klientów jak i przyszłych klientów, do czego zobowiązany jestem na mocy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO).

Ze względu na to informuję, że:

Administratorem Twoich danych osobowych (czyli osobą, która decyduje jak będą wykorzystywane dane osobowe) jest Waldemar Mańkowski, prowadzący działalność pod nazwą WaldMan Fotografia – Mobilny Fotograf w Ornecie, ul. Kwiatowa 29, 11-130 Orneta (dalej zwany Administratorem).

Dane kontaktowe Administratora, umożliwiające kontakt ze mną to:

 • adres e-mail: fotografia@waldman.orneta.net,
 • telefon: +48 503 061 389.

Cele dla jakich przetwarzam Twoje dane osobowe są następujące:

 • w celu zawarcia umowy, której przedmiotem będzie wykonanie sesji fotograficznej, na podstawie zainteresowania moją ofertą wyrażoną przez Ciebie w postaci zapytania. Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • w celu wykonania zawartej umowy, której przedmiotem jest wykonanie sesji fotograficznej na podstawie Twojej zgody. Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • w celu promowania mojej działalności jako fotografa poprzez publikację zdjęć z sesji fotograficznej w portalach społecznościowych Facebook lub Instagram oraz przez wywieszenie wydruków zdjęć z sesji fotograficznej w studio Administratora, a także przez umieszczenie w materiałach marketingowych na stronie https://fotografia.waldman.orneta.net lub w ulotkach oraz podobnych materiałach drukowanych, jedynie po uprzednim uzyskaniu Twojej zgody. Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego po uzyskaniu Twojej uprzedniej zgody (co obejmuje wysyłanie komunikatów za pomocą poczty elektronicznej, wiadomości sms, mms przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych tj. m. in. telefonu, tabletu, komputera) oferowanych przeze mnie usług. Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • w celu prowadzenia rachunkowości i spełnienia obowiązków podatkowych wynikających z powszechnie obowiązujących aktów prawnych. Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO,
 • w przypadku konieczności prowadzenia postępowań sądowych mających na celu uzyskanie zapłaty za usługę wykonaną lecz nieopłaconą w terminie i zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, a prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość wyegzekwowania należnej zapłaty.

Odbiorcami, czyli podmiotami, którym Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane są:

 • podmiotom, które wykonują dla mnie jako Administratora tzw. usługi hostingowe tj. zapewniają funkcjonowanie i utrzymanie mojej witryny internetowej, o ile wyrazisz zgodę na publikację na mojej stronie internetowej zdjęć z sesji fotograficznej,
 • dane będą przekazywane / przetwarzane w celu utworzenia galerii i jej obsługi przeze mnie osobiście,
 • dane będą przekazywane / przetwarzane do drukarni w celu wydruków, odbitek, albumów, obrazów etc,
 • dane mogą być przekazywane / przetwarzane przez firmę prowadzącą obsługę księgową mojej działalności gospodarczej
 • dane wysyłkowe są przetwarzane w celu wysyłki gotowej sesji (wydruków zdjęć),
 • Portale Facebook lub Instagram – wyłącznie jeśli wyraziłeś/wyraziłaś uprzednią zgodę na publikację zdjęć z sesji fotograficznej.

Administrator nie ma zamiaru przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyjątkiem danych osobowych w postaci wizerunku w portalach Facebook lub Instagram, w przypadku wyrażenia zgody na publikację zdjęć. Administrator informuje, że oba portale tj. Facebook oraz Instagram wymienione są jako spełniające wymogi porozumienia EU-US Tarcza Prywatności (Privacy Shield).

Okres przez jaki twoje dane osobowe będą przechowywane to:

 • przez okres 30 dni od dnia wykonania ostatniego z należnych świadczeń,
 • w razie niezawarcia umowy przez okres 30 dni od dnia ostatniego kontaktu z Twojej strony;
 • dane osobowe uzyskane w celu zawarcia umowy przechowuję przez okres negocjowania umowy i odpowiednio:
 • dane uzyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzam do końca okresu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy.
 • podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) przechowuję dla potrzeb marketingu bezpośredniego moich usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania i w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzałem je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sam ustalę, że się zdezaktualizowały.
 • w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na publikację wykonanych fotografii, w tym publikacji w portalach Facebook lub Instagram – do 3 dni następujących po dniu wycofania zgody.
 • dane niezbędne do celów księgowych lub podatkowych przechowuję przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z wykonaną usługą.

Z tytułu przetwarzania danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z któregoś z wyżej wskazanych praw proszę skierować swoje żądanie pod adres email: fotografia@waldman.orneta.net lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 503 061 389.

Organem nadzoru zajmującym się ochroną danych osobowych, do którego możesz wnieść skargę jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z chwilą jego powołania.

Niepodanie przez Ciebie danych osobowych, gdzie podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, skutkuje:

 • niemożnością świadczenia usługi przez Administratora,
 • niemożnością prowadzenia marketingu bezpośredniego,
 • niemożnością udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.